سرودهای انقلابی

سرودهای انقلابی


محمد علی مجاهدی:‏ یکی از هنرهای مرحوم سبزواری تشخیص درستش در آن مقطع حساسی بود که انقلاب با مخاطره های فراوانی روبرو می شد. مرتب بزرگان و رهبران انقلابی را ترور می کردند و جامعه دچار شوک و التهاب بود. آن موقع غزل ساختن دردی را دوا نمی کرد. ایشان چون در موسیقی هم دستی و شناختی داشت به این نتیجه رسید که در مناسبتهای مختلفی که مردم روی آن حساسیت دارند مثل شهادت شهید مطهری یا ورود حضرت امام بعد از سال ها دوری از وطن یا هشت سال جبهه، باید از طریق آفرینش سرود های انقلابی وارد میدان شود. اشعاری را سرود که به صورت سرود های انقلابی درآمد. این سرودهای انقلابی بسیار تأثیرگذار بود. شما کم کسی را می شناسید که به جبهه رفته و با شعرهای استاد سبزواری آشنایی نداشته باشد. ممکن است شعری را بخواند ونداند که شاعرش آقای سبزواری است ولی شعر آقای سبزواری را می خواند. این نشان می دهد که تشخیص درست ایشان در حمایت از کیان انقلاب و آزادی و آزادگی تشخیص درستی بود و راه درستی را هم انتخاب کرد. ‏

‏ ‏

‏ ‏

حضورج. 97صفحه 204