باب دوم اعمال حج تمتع و در آن چند فصل است

حکم محصور و مصدود

‏ ‏

حکم محصور و مصدود

‏         مسأله 1- مصدود عبارت است از کسی که دشمن او را منع کند از عمره یا حج ‏‎ ‎‏به تفصیلی که می‌آید.و محصور آن است که به واسطۀ مرض ممنوع شود از عمره ‏‎ ‎‏یا حج.‏

‏         مسأله 2- کسی که مُحرم شد به احرام عمره یا احرام حج،واجب است عمره و ‏‎ ‎‏حج را تمام کند و اگر نکند به احرام باقی خواهد ماند.‏

‏         مسأله 3- اگر کسی احرام عمره را بست و بعد از آن دشمنی یا کسی دیگر از قبیل ‏‎ ‎‏عُمّال دولت یا غیر آنها او را منع کنند از رفتن مکه،و راه دیگری نباشد جز آن راهی که ‏‎ ‎‏ممنوع است یا اگر باشد مؤونۀ آن را نداشته باشد می‌تواند در همان محل که ممنوع ‏‎ ‎‏شده یک شتر یا یک گاو یا یک گوسفند قربانی کند و از احرام خارج شود،و احتیاط ‏‎ ‎‏واجب آن است که به نیت تحلیل قربانی کند،و به احتیاط واجب قدری از مو یا ناخن ‏‎ ‎‏خود را بگیرد،و در این صورت بر او همه چیز حلال می‌شود حتی زن.‏

‏         مسأله 4- اگر کسی به احرام عمره وارد مکه شد و دشمن یا کسی دیگر او را از ‏‎ ‎‏به‌جا آوردن اعمال عمره منع کرد همان حکم مسألۀ پیش را دارد،بلکه بعید نیست که ‏‎ ‎‏اگر از طواف یا سعی نیز منع کند همین حکم را داشته باشد.‏

‏         مسأله 5- کسی را که به واسطۀ بدهکاری که ندارد بدهد،حبس کنند یا به ظلم ‏‎ ‎‏حبس کنند حکم سابق را دارد.‏


کتابمناسک الحج/ مناسک حج: مطابق با فتاوای حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 432
‏         مسأله 6- اگر بعد از احرام برای رفتن به مکه یا اجازۀ به‌جا آوردن اعمال،پولی ‏‎ ‎‏مطالبه کنند پس اگر داشته باشد باید بدهد،مگر آن که حرجی باشد،و اگر نداشته باشد ‏‎ ‎‏یا حرجی باشد ظاهراً حکم مصدود را داشته باشد.‏

‏         مسأله 7- اگر از یک طریق مصدود شد و راه دیگری هست که باز است و مخارج ‏‎ ‎‏رفتن از آن راه را دارد باید به احرام باقی بماند و از آن راه برود،و اگر از آن راه رفت و ‏‎ ‎‏حج او فوت شد باید عمرۀ مفرده به‌جا آورد و از احرام خارج شود.‏

‏         مسأله 8- اگر شخص مصدود خوف آن داشته باشد که اگر از راه دیگر برود به ‏‎ ‎‏حج نمی‌رسد نمی‌تواند عمل شخص مصدود را بکند و مُحل شود،بلکه باید به راه ‏‎ ‎‏ادامه دهد و صبر کند تا فوت محقق شود و با عمرۀ مفرده متحلّل شود.‏

‏         مسأله 9- تحقق پیدا می‌کند مصدود بودن در حج به این که به هیچ یک از وقوف ‏‎ ‎‏اختیاری و اضطراری عرفه و مشعر نرسد،بلکه تحقق پیدا می‌کند اگر نرسد به چیزی ‏‎ ‎‏که به فوت آن،حج فوت می‌شود هرچند از روی علم و عمد نباشد،و صور آن[در] ‏‎ ‎‏سابق ذکر شد،بلکه ظاهراً تحقق پیدا کند به این که بعد از وقوفین منع کنند او را از منیٰ ‏‎ ‎‏و مکه و نتواند نایب بگیرد،بلکه اگر منع کنند از اعمال منیٰ یا اعمال مکه با عدم امکان ‏‎ ‎‏نایب،بلی در صورتی که تمام اعمال را به‌جا آورد و منع نمودند از برگشتن به منیٰ ‏‎ ‎‏برای بیتوته و اعمال ایام تشریق،مصدود بودن تحقق پیدا نمی‌کند،و حج او صحیح ‏‎ ‎‏است،و باید نایب بگیرد برای اعمال در این سال،و اگر نشد سال دیگر.‏

‏         مسأله 10- کسی که مصدود شد از آمدن به مکه یا از اتمام اعمال یا از به‌جا آوردن ‏‎ ‎‏اعمالی که به ترک آنها حتی به غیر عمد حج باطل می‌شود و به دستوری که گفته شد از ‏‎ ‎‏احرام خارج شد،اگر حج بر او مستقر شده بوده یا آن که در سال دیگر مستطیع است و ‏‎ ‎‏حج واجب را به‌جا نیاورده باید بعد از رفع منع دوباره به حج برود و اعمالی که نموده ‏‎ ‎‏کافی از حَجة الاسلام نیست.‏


کتابمناسک الحج/ مناسک حج: مطابق با فتاوای حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 433
‏         مسأله 11- کسی که مصدود است اگر امید برطرف شدن مانع را داشته باشد بلکه ‏‎ ‎‏گمان آن را هم داشته باشد می‌تواند به دستوری که گفته شد از احرام خارج شود.‏

‏         مسأله 12- کسی که احرام عمره بست و به واسطۀ مرض نتوانست برود به مکه اگر ‏‎ ‎‏بخواهد مُحل شود باید هَدی کند،و به احتیاط واجب هَدی یا پول آن را بفرستد به ‏‎ ‎‏وسیلۀ امی