باب دوم اعمال حج تمتع و در آن چند فصل است

استحباب عمرۀ مفرده

‏ ‏

استحباب عمرۀ مفرده

‏بدان‌که بعد از فراغ از اعمال حج در صورتی که میسور باشد مستحب است عمرۀ ‏‎ ‎‏مفرده به‌جا آورده شود،و در اعتبار فاصله بین این عمره و عمرۀ سابق خلاف است،و ‏‎ ‎‏احتیاط در این است که در فصل کمتر از یک ماه به قصد رجاء به‌جا بیاورد،و کیفیت ‏‎ ‎‏این عمره در صورت حج افراد و عمرۀ مفرده ذکر شد.‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابمناسک الحج/ مناسک حج: مطابق با فتاوای حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 419