باب اوّل اعمال عمرۀ تمتع و در آن هفت فصل است

فصل سوم محرّمات احرام

‏ ‏

فصل سوم محرّمات احرام

‏و آن چند امر است:‏

‏         اول- شکار صحرایی که وحشی باشد،مگر در صورتی که ترس داشته باشد از ‏‎ ‎‏آزار آن.‏

‏و در این‌جا مسائلی است:‏

‏         مسأله 1- خوردن گوشت شکار بر مُحرم حرام است چه خودش شکار کند یا غیر ‏‎ ‎‏خودش،چه مُحرم شکار کند یا غیر مُحرم.‏

‏         مسأله 2- نشان دادن شکار به شکارچی حرام است و همین طور اعانت او به هر ‏‎ ‎‏نحوی حرام است.‏

‏         مسأله 3- اگر مُحرمی صید را ذبح کند در حکم میته خواهد بود بنابر مشهور و به ‏‎ ‎‏احتیاط واجب،هم دربارۀ مُحرم و هم مُحل.‏

‏         مسأله 4- شکار دریایی مانع ندارد،و آن حیوانی است که تخم و جوجه هر دو را ‏‎ ‎‏در دریا کند.‏

‏         مسأله 5- ذبح و خوردن حیوانات اهلی مثل مرغ خانگی و گاو و گوسفند و شتر ‏‎ ‎‏مانع ندارد.‏


کتابمناسک الحج/ مناسک حج: مطابق با فتاوای حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 226
‏         مسأله 6- پرندگان،جزء شکار صحرایی می‌باشند و ملخ نیز در حکم شکار ‏‎ ‎‏صحرایی است.‏

‏         مسأله 7- احتیاط واجب آن است که زنبور را نکشد اگر قصد اذیت او را ‏‎ ‎‏نداشته باشد.‏

‏مسأله 8- نگاه داشتن صید حرام است اگرچه خودش مالک آن باشد.‏

‏         مسأله 9- اگر پرنده‌ای که نزد او است پر در نیاورده یا پر او را چیده‌اند واجب است ‏‎ ‎‏آن را حفظ کند تا پر درآورد و آن را رها کند،بلکه بعید نیست که واجب باشد حفظ ‏‎ ‎‏بچۀ صید را-مثل آهو بره-تا بزرگ شود و رها کند آن را.‏

‏مسأله 10- هر شکاری که حرام است،جوجه و تخم آن نیز حرام است.‏

‏بدان‌که در شکار،احکام بسیاری است و چون محلِ حاجتِ چندان نیست از بیان ‏‎ ‎‏آنها خودداری شد.‏

‏         دوم- جماع کردن با زن،و بوسیدن،و دست بازی کردن،و نگاه به شهوت،بلکه ‏‎ ‎‏هر نحو لذت و تمتعی بردن.‏

‏و در این‌جا چند مسأله است:‏

‏         مسأله 1- اگر کسی در احرام عمرۀ تمتع از روی علم و عمد با زن چه در قُبُل و چه ‏‎ ‎‏در دُبُر و یا با مرد جماع کند ظاهراً عمره‌اش باطل نشود ولکن موجب کفاره است که ‏‎ ‎‏بیان آن می‌آید،و احتیاط آن است که اگر این عمل پیش از سعی واقع شد عمره را تمام ‏‎ ‎‏کند و آن را دومرتبه به‌جا آورد،و اگر وقت تنگ است حج افراد به‌جا آورد و بعد از آن ‏‎ ‎‏عمرۀ مفرده به‌جا آورد،و احتیاط بیشتر آن است که سال دیگر حج را اعاده کند.‏

‏         مسأله 2- اگر در عمرۀ تمتع این عمل را از روی علم و عمد پس از سعی مرتکب ‏‎ ‎‏شود کفاره بر او واجب می‌شود،و کفاره بنابر احتیاط واجب یک شتر است چه ‏‎ ‎‏ثروتمند باشد یا نباشد.‏


کتابمناسک الحج/ مناسک حج: مطابق با فتاوای حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 227
‏         مسأله 3- اگر در احرام حج این عمل را از روی علم و عمد به‌جا آورد؛اگر قبل از ‏‎ ‎‏وقوف به عرفات بوده حج او فاسد است مسلّماً،و اگر بعد از وقوف به عرفات و قبل ‏‎ ‎‏از وقوف به مشعر الحرام بوده حج او فاسد است بنابر اقوا،و در هر دو صورت کفارۀ ‏‎ ‎‏آن یک شتر است.‏

‏         مسأله 4- در این دو صورت که حج فاسد شد باید حج را تمام کند و در سال دیگر ‏‎ ‎‏نیز حج به‌جا آورد.‏

‏مسأله 5- اگر این عمل بعد از وقوف به عرفات و مشعر واقع شد دو صورت دارد:‏

‏یکی آن که قبل از تجاوز از نصف طواف نساء مرتکب شده،در این صورت حج او ‏‎ ‎‏صحیح است،و فقط باید کفاره بدهد.‏

‏دوم آن که بعد از تجاوز از نصف طواف نساء مرتکب شده،پس حج او صحیح ‏‎ ‎‏است و کفاره هم ندارد بنابر اقوا.‏

‏         مسأله 6- اگر زنی را از روی شهوت ببوسد کفارۀ آن یک شتر است،و اگر بدون ‏‎ ‎‏شهوت ببوسد کفارۀ آن یک گوسفند است و احتیاط مستحب آن است که یک شتر ‏‎ ‎‏کفاره بدهد.‏

‏         مسأله 7- اگر عمداً نگاه کند به غیر زن خود و انزالش شود احوط آن است که اگر ‏‎ ‎‏می‌توان