در بیان اعمال عمرۀ تمتع و حج تمتع تفصیلاً و در آن دو باب است

‏ ‏

در بیان اعمال

عمرۀ تمتع و حج تمتع تفصیلاً و در آن دو باب است:


کتابمناسک الحج/ مناسک حج: مطابق با فتاوای حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 199

‏ ‏

‏ ‏

کتابمناسک الحج/ مناسک حج: مطابق با فتاوای حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 200