حاشیه بر رسالۀ ارث ملا هاشم خراسانی

عنوان دوم:در کیفیت ارث بردن به ولاء عتق است

‏ ‏

عنوان دوم:در کیفیت ارث بردن به ولاء عتق است

‏بدان که هر گاه کسی مملوک خود را آزاد نماید،پس آن مولای معتق وارث آن ‏‎ ‎‏مملوک عتیق خود خواهد بود.و شرط است در وارث بودن مولای معتق چند امر:‏

‏اول: آن که عتق تبرّعی باشد نه به جهت نذر و کفاره و امثال اینها.‏

‏        دوم: آن که مانعی از موانع ده گانۀ ارث نباشد،نظیر وجود وارثِ اقرب از معتق مثل ‏‎ ‎‏طبقات ثلاثۀ ارحام.‏

‏         سوم: آن که معتق حینَ العتق تبرّعی از جریرۀ مملوک ننموده باشد. ‏

‏پس با وجود این شرایط وارث آن مملوک آزاد شده،آن شخص آزاد کننده خواهد ‏


کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 498
‏بود؛چه معتق یا مملوک ذکور باشند یا اناث،و هرگاه تبرّی از ضمان جریرۀ آن مملوک ‏‎ ‎‏بعد العتق باشد احتیاط به صلح با ضامن جریره ترک نشود.و اگر ضامن جریره نباشد با ‏‎ ‎‏زوج صلح نمایند و اگر زوج هم نباشد با حاکم شرع.و اگر معتق متعدد باشند،هر یک ‏‎ ‎‏وارثند نسبت به حصۀ خود.و اگر احد الزوجین هم باشند نصیب اعلی را می‌برند از ‏‎ ‎‏نصف و ربع.‏

‏         مسأله- هرگاه در حین موت مملوک آزاد شده،آزاد کننده مرده باشد ‏‎[1]‎‏،پس اگر ‏‎ ‎‏آزاد کننده زن بوده ظاهر آن است که ولاء برای عصبۀ آن زن است نه برای اولاد آن زن. ‏

‏و اگر مرد بوده،وارث آن مملوک پدر و اولاد ذکور او خواهند بود به تقدیم الاقربُ ‏‎ ‎‏فالاقرب.و اگر پدر و اولاد ذکور ندارد،وارث آن مملوک جد و اخ ابی یا ابوینی آن ‏‎ ‎‏معتق و اولاد اخوه خواهد بود،به تقدیم الاقرب فالاقرب.و با نبودن اینها وارث آن ‏‎ ‎‏مملوک اعمام ابوینی یا ابی آن معتق خواهد بود.و هرگاه عتق کننده و وارث او همه ‏‎ ‎‏مرده باشند ظاهر این است که مولای مولای معتق وارث خواهد بود.و اگر آن هم ‏‎ ‎‏نباشد قرابت مولای مولا به تفصیلی که گذشت.‏

‏ ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 499

  • -این مسأله محتاج به تأمل است و محل حاجت هم نیست.