حاشیه بر رسالۀ ارث ملا هاشم خراسانی

موانع ارث

‏ ‏

موانع ارث

‏و اما موانع ارث بر دو نوعند:بعضی مانعند از اصل ارث،و بعضی مانعند از بعض ‏‎ ‎‏ارث:‏

‏ ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 434