حاشیه بر رسالۀ ارث ملا هاشم خراسانی

فصل دوم در بیان مقتضی و موانع ارث است

‏ ‏

فصل دوم در بیان مقتضی و موانع ارث است 

‏ ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 433