حاشیه بر رسالۀ ارث ملا هاشم خراسانی

فهرست مطالب حاشیۀ بر رسالۀ ارث ملاهاشم

‏ ‏

فهرست مطالب حاشیۀ بر رسالۀ ارث ملاهاشم

‏مقدمه:در بیان سه امر است:‏

‏امر اول:در ذکر بعضی از روایات شریفه در فضیلت علم به فرائض‏‎….. ‎‏3‏

‏امر دوم:در بیان آنکه رحم شامل چه مقدار از قرابت است‏‎ ….. ‎‏4‏‎  ‎

‏امر سوم:در بیان حقوق به‌جا مانده از میت‏‎ ….. ‎‏8‏‎ ‎

‏لابد است در مقام از ذکر چند مطلب:‏

‏مطلب اول:در ذکر حقوقی که انتقال آنها به ورّاث به ادلۀ ارث است‏‎….. ‎‏8‏

‏مطلب دوم:در ذکر حقوقی که انتقال آنها به ورّاث نه از جهت ادلۀ ارث است‏‎…..‎‏13‏

‏مطلب سوم:در ذکر حقوقی است که ارث برده نمی‌شوند بالاصاله و نه بالتبع‏‎…..‎‏15‏

‏مطلب چهارم:در ذکر حقوقی است که به علت حکم بودن مورّث نمی‌شوند‏‎…..‎‏16‏

‏مطلب پنجم:در ذکر حقوق قابل اسقاط و غیر قابل آن‏‎…..‎‏18‏

‏مطلب ششم:در کیفیت ارث بردن ورثۀ متعدده‏‎…..‎‏23‏

‏فصل اول:در بیان درجۀ ارث نسبت به سایر مصارف ترکۀ میت‏‎…..‎‏27‏

‏فصل دوم:در بیان مقتضی و موانع ارث است‏‎…..‎‏37‏

‏مقتضی ارث‏‎…..‎‏37‏

‏موانع ارث‏‎…..‎‏38‏


کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 395
‏نوع اول:در اموری که مانعند از اصل ارث‏‎…..‎‏38‏

‏نوع دوم:در اموری که مانعند از بعض ارث نه از کل‏‎ …..‎‏49‏‎ ‎

‏فصل سوم:در سهام و فرائض مقرره در قرآن مجید‏‎…..‎‏53‏

‏فصل چهارم:در کیفیت ارث بردن طبقۀ اول از وارثین میت است‏‎…..‎‏63‏

‏فصل پنجم:در کیفیت ارث بردن طبقۀ دوم از وارثین میت است‏‎ …..‎‏69‏‎ ‎

‏فصل ششم:در کیفیت ارث بردن طبقۀ سوم از وارثین میت است‏‎…..‎‏81‏

‏فصل هفتم:در کیفیت توارث به اسباب است‏‎…..‎‏99‏

‏در این فصل چهار عنوان است:‏

‏عنوان اول:در کیفیت ارث بردن به سبب زوجیت است‏‎…..‎‏99‏

‏عنوان دوم:در کیفیت ارث بردن به ولای عتق است‏‎…..‎‏102‏

‏عنوان سوم:در کیفیت ارث بردن ولاءِ ضامن جریره‏‎…..‎‏103‏

‏عنوان چهارم:در ارث به ولای امامت است‏‎…..‎‏104‏

‏خاتمه:در بیان چهار مسأله است‏‎…..‎‏105‏


کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 396

‏بسم اللّٰه الرحمٰن الرحیم‏

‏الحمد للّٰه‌ربّ العالمین وصلّی اللّٰه علی محمّد وآله الغرّ المیامین ‏‎ ‎‏من آل طه ویس ولعنة اللّٰه علی أعدائهم أجمعین إلی یوم الدین.‏

‏         وبعد ،این بی‌بضاعت از علم و عمل،محمد هاشم بن محمد علی ‏‎ ‎‏الخراسانی المشهدی-حشرهما اللّٰه تعالی و جمیع المؤمنین مع أحبّتهم ‏‎ ‎‏و موالیهم أرواح العالمین لهم الفداء-مختصری در مسائل ارث از کتب ‏‎ ‎‏علمای اعلام و فقهاء کرام-رضوان اللّٰه تعالی علیهم اجمعین-جمع ‏‎ ‎‏نموده و به نظر مبارک بعضی از حجج اسلام که فعلاً مرجع تقلید بودند ‏‎ ‎‏رسانیدم تا آن که عمل بر طبق آن از برای مقلدین ایشان جایز و مبرئ ‏‎ ‎‏ذمه بوده باشد.‏

‏أرجو من فضل اللّٰه وکرمه که مؤمنین به آن منتفع گردند و مقبول ‏‎ ‎‏صاحب شرع شریف واقع شود.‏

‏و این مختصر مشتمل است بر مقدمه و هفت فصل و خاتمه‌ای:‏


کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 397

‏ ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 398