احکام خوردنی ها و آشامیدنی ها

مکروهات آب آشامیدن

‏ ‏

مکروهات آب آشامیدن

‏         مسأله 2648- زیاد آشامیدن آب و آشامیدن آن بعد از غذای چرب و در شب به حال ‏‎ ‎‏ایستاده مکروه است ونیز آشامیدن آب با دست چپ و همچنین از جای شکستۀ کوزه ‏‎ ‎‏و جایی که دستۀ آن است مکروه می‌باشد.‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 540