کتاب نکاح

اموری که مانع از زناشویی است

‏ ‏

اموری که مانع از زناشویی است 

‏ ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 362