احکام خرید و فروش

احکام معاملۀ سَلَف

‏ ‏

احکام معاملۀ سَلَف

‏         مسأله 2121- انسان نمی‌تواند جنسی را که سلف خریده پیش از تمام شدن ‏‎ ‎‏مدت بفروشد و بعد از تمام شدن مدت،اگرچه آن را تحویل نگرفته باشد،فروختن ‏‎ ‎‏آن اشکال ندارد ولی فروختن غله مانند گندم و جو پیش از تحویل گرفتن آن ‏‎ ‎‏مکروه است ‏‎[1]‎

‏         مسأله 2122- در معاملۀ سلف اگر فروشنده جنسی را که قرارداد کرده،بدهد،مشتری ‏‎ ‎‏باید قبول کند.و نیز اگر بهتر ‏‎[2]‎‏از آنچه قرار گذاشته بدهد و طوری باشد که از همان ‏‎ ‎‏جنس حساب شود،مشتری باید قبول نماید.‏

‏         مسأله 2123- اگر جنسی را که فروشنده می‌دهد،پست‌تر از جنسی باشد که قرارداد ‏‎ ‎‏کرده،مشتری می‌تواند قبول نکند.‏

‏         مسأله 2124- اگر فروشنده به جای جنسی که قرارداد کرده،جنس دیگری بدهد،در ‏‎ ‎‏صورتی که مشتری راضی شود اشکال ندارد.‏

‏         مسأله 2125- اگر جنسی را که سلف فروخته در موقعی که باید آن را تحویل دهد، ‏‎ ‎‏نایاب شود و نتواند آن را تهیه کند،مشتری می‌تواند صبر کند تا تهیه نماید یا معامله را ‏‎ ‎‏به‌هم بزند و چیزی را که داده پس بگیرد.‏

‏         مسأله 2126- اگر جنسی را بفروشد و قرار بگذارد که بعد از مدتی تحویل دهد و پول ‏‎ ‎‏آن را هم بعد از مدتی بگیرد،معامله باطل است. ‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 424

  • -معلوم نیست مکروه باشد.
  • -در صورتی واجب است قبول کند که با همان وصف بدهد با زیادت کمال؛یعنی همان‌مصداق باشد با زیادت کمال،و اما اگر این‌طور نباشد واجب نیست؛مثل آن که بندۀ جاهل خریده باشد و آن عالم تحویل بدهد.