احکام خرید و فروش

خرید و فروش میوه ها

‏ ‏

خرید و فروش میوه‌ها

‏         مسأله 2107- فروش میوه‌ای که گل آن ریخته و دانه بسته ‏‎[1]‎‏پیش از چیدن صحیح ‏‎ ‎‏است.و نیز فروختن غوره بر درخت اشکال ندارد.‏

‏         مسأله 2108- اگر بخواهند میوه‌ای را که بر درخت است،پیش از آن که دانه ببندد و ‏‎ ‎‏گلش بریزد بفروشند،باید چیزی از حاصل زمین مانند سبزی‌ها را با آن بفروشند یا با ‏‎ ‎‏مشتری شرط کنند ‏‎[2]‎‏که میوه را پیش از دانه بستن بچیند یا میوۀ بیشتر از یک سال را به ‏‎ ‎‏او بفروشند. ‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 420
‏         مسأله 2109- اگر خرمایی را که زرد یا سرخ شده،بر درخت بفروشند اشکال ندارد، ‏‎ ‎‏ولی نباید عوض آن را خرما بگیرند اما اگر کسی یک درخت خرما در خانه یا باغ کس ‏‎ ‎‏دیگر داشته باشد،در صورتی که مقدار آن را تخمین کنند و صاحب درخت آن را به ‏‎ ‎‏صاحب خانه یا باغ بفروشد و عوض آن،خرما بگیرد چنانچه خرمایی را که می‌گیرد ‏‎ ‎‏کمتر یا زیادتر از مقداری که تخمین زده‌اند نباشد اشکال ندارد.‏

‏         مسأله 2110- فروختن خیار و بادمجان و سبزی‌ها و مانند اینها که سالی چند مرتبه ‏‎ ‎‏چیده می‌شود،در صورتی که ظاهر و نمایان شده باشد و معیّن کنند که مشتری در سال ‏‎ ‎‏چند دفعه آن را بچیند اشکال ندارد.‏

‏         مسأله 2111- اگر خوشۀ گندم و جو را بعد از آن که دانه بسته،به چیز دیگری غیر گندم ‏‎ ‎‏و جو بفروشند اشکال ندارد.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 421

  • -به طوری که به حسب نوع از آفت رسته باشد.
  • -در فرض مسأله این شرط سبب صحیح بودن نمی‌شود،مگر آن که طوری باشد که‌معامله سفهی نباشد و آن قبل از خوردنی شدن مشکل است.