احکام روزه

کسانی که روزه بر آنها واجب نیست

‏ ‏

کسانی که روزه بر آنها واجب نیست

‏         مسأله 1- کسی که به واسطۀ پیری نمی‌تواند روزه بگیرد،یا برای او مشقت دارد، ‏‎ ‎‏روزه بر او واجب نیست،و لازم نیست برای هر روز یک مد طعام بدهد در صورتی که ‏‎ ‎‏تعذر داشته باشد روزه برای او،و در صورت مشقت لازم است.‏

‏         مسأله 2- اگر انسان مرضی دارد که زیاد تشنه می‌شود و نمی‌تواند تشنگی را تحمل ‏‎ ‎‏کند یا برای او مشقت دارد،روزه بر او واجب نیست،و لازم نیست برای هر روز یک ‏‎ ‎‏مد طعام بدهد در صورتی که تعذر داشته باشد روزه،و در صورت مشقت لازم است ‏‎ ‎‏کفاره.‏

‏         مسأله 3- زنی که زاییدن او نزدیک است و روزه برای حملش ضرر دارد روزه بر او ‏‎ ‎‏واجب نیست و باید برای هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد و اگر روزه برای خودش ‏‎ ‎‏ضرر دارد،روزه بر او واجب نیست،ولی در این‌جا معلوم نیست برای هر روز یک مد ‏‎ ‎‏طعام لازم باشد.‏

‏         مسأله 4- زنی که بچه شیر می‌دهد و شیر او کم است؛چه مادر بچه یا دایۀ او باشد ‏‎ ‎‏یا بی‌اجرت شیر دهد،اگر روزه برای بچه‌ای که شیر می‌دهد ضرر دارد،روزه بر او ‏‎ ‎‏واجب نیست و برای هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد و نیز اگر برای خودش ضرر ‏‎ ‎‏دارد،روزه بر او واجب نیست،ولی معلوم نیست برای هر روز یک مد طعام لازم باشد. ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 161
‏و در هر صورت روزه‌هایی را که نگرفته باید قضا نماید،و احتیاط واجب آن است که ‏‎ ‎‏کسی که به واسطۀ پیری و تشنگی روزه را خورده است،اگر توانست قضا کند.‏

‏ ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 162