احکام روزه

جاهایی که قضا و کفاره واجب است

‏ ‏

جاهایی که قضا و کفاره واجب است

‏         مسأله 1- اگر انسان روزه‌دار در ماه رمضان عمداً قی کند،فقط باید قضای آن روز را ‏‎ ‎‏بگیرد،ولی اگر کار دیگری که روزه را باطل می‌کند عمداً انجام دهد،در صورتی که ‏‎ ‎‏می‌دانسته آن چیز روزه را باطل می‌کند،قضا و کفاره بر او واجب می‌شود.و حکم در ‏‎ ‎‏ارتماس و حقنه بنابر احتیاط واجب است.‏

‏         مسأله 2- اگر به واسطۀ ندانستن مسأله کاری انجام دهد که روزه را باطل می‌کند، ‏‎ ‎‏چنانچه می‌توانسته مسأله را یاد بگیرد،بنابر احتیاط واجب کفاره بر او واجب می‌شود، ‏‎ ‎‏و اگر نمی‌توانسته مسأله را یاد بگیرد؛یعنی بی‌تقصیر بوده کفاره بر او واجب نیست.‏

‏ ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 156