احکام روزه

8-اماله کردن

‏ ‏

8-اماله کردن

‏         مسأله 1- اماله کردن با چیز روان اگرچه از روی ناچاری و برای معالجه باشد روزه ‏‎ ‎‏را باطل می‌کند،ولی برداشتن شیاف برای معالجه عیب ندارد و احتیاط واجب آن است ‏‎ ‎‏که از آنچه موجب نشئه می‌شود مثل تریاک،و آنچه به آن تغذی می‌شود از این مجرا، ‏‎ ‎‏اجتناب کند.‏

‏ ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 154