احکام روزه

5-رساندن غبار غلیظ به حلق

‏ ‏

5-رساندن غبار غلیظ به حلق

‏         مسأله 1- رساندن غبار غلیظ به حلق روزه را باطل می‌کند؛چه غبار چیزی باشد که ‏‎ ‎‏خوردن آن حلال است مثل آرد،یا غبار چیزی باشد که خوردن آن حرام است مثل ‏‎ ‎‏خاک،و بنابر احتیاط مستحب باید غباری را هم که غلیظ نیست به حلق نرساند.‏

‏         مسأله 2- اگر به واسطۀ باد،غبار غلیظی پیدا شود و انسان با این که متوجه است ‏‎ ‎‏مواظبت نکند و به حلق برسد،روزه‌اش باطل می‌شود.‏


کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 150
‏         مسأله 3- اگر کسی بخار به حلقش برسد و در حلق منقلب به آب گردد و آن را فرو ‏‎ ‎‏ببرد روزۀ او باطل است،و احتیاط واجب آن است که از کشیدن سیگار و قلیان و مثل ‏‎ ‎‏آنها نیز احتراز کند.‏

‏ ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 151