احکام روزه

احکام روزۀ مسافر

‏ ‏

احکام روزۀ مسافر

‏         مسأله 1723- مسافری که باید نمازهای چهار رکعتی را در سفر دو رکعت بخواند، ‏‎ ‎‏نباید روزه بگیرد و مسافری که نمازش را تمام می‌خواند مثل کسی که شغلش ‏‎ ‎‏مسافرت یا سفر او سفر معصیت است،باید در سفر روزه بگیرد.‏

‏         مسأله 1724- مسافرت در ماه رمضان اشکال ندارد.ولی اگر برای فرار از روزه باشد ‏‎ ‎‏مکروه است.‏

‏         مسأله 1725- اگر غیر روزۀ رمضان روزۀ معیّن دیگری بر انسان واجب باشد مثلاً نذر ‏‎ ‎‏کرده باشد روز معیّنی را روزه بگیرد،تا ناچار نشود،نمی‌تواند ‏‎[1]‎‏در آن روز مسافرت ‏‎ ‎‏کند.و اگر در سفر باشد چنانچه ممکن است باید قصد کند که ده روز در جایی بماند و ‏‎ ‎‏آن روز را روزه بگیرد.‏

‏         مسأله 1726- اگر نذر کند روزه بگیرد و روز آن را معیّن نکند،نمی‌تواند آن را در سفر ‏‎ ‎‏به‌جا آورد.ولی چنانچه نذر کند که روز معیّنی را در سفر روزه بگیرد باید آن را در سفر ‏‎ ‎‏به‌جا آورد.و نیز اگر نذر کند روز معیّنی را چه مسافر باشد یا نباشد،روزه بگیرد باید آن ‏‎ ‎‏روز را اگرچه مسافر باشد روزه بگیرد.‏

‏         مسأله 1727- مسافر می‌تواند برای خواستن حاجت،سه روز در مدینۀ طیبه روزۀ ‏‎ ‎‏مستحبی بگیرد.‏

‏         مسأله 1728- کسی که نمی‌داند روزۀ مسافر باطل است اگر در سفر روزه بگیرد و در ‏‎ ‎‏بین روز مسأله را بفهمد روزه‌اش باطل می‌شود.و اگر تا مغرب نفهمد روزه‌اش صحیح ‏‎ ‎‏است. ‏

‏         مسأله 1729- اگر فراموش کند که مسافر است،یا فراموش کند که روزۀ مسافر باطل ‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 345

‏می‌باشد و در سفر روزه بگیرد روزۀ او باطل است.‏

‏         مسأله 1730- اگر روزه‌دار بعد از ظهر مسافرت نماید،باید روزۀ خود را تمام کند و اگر ‏‎ ‎‏پیش از ظهر مسافرت کند،وقتی به حد ترخص برسد؛یعنی به جایی برسد که دیوار ‏‎ ‎‏شهر را نبیند و صدای اذان آن را نشنود،باید روزۀ خود را باطل کند و اگر پیش از آن ‏‎ ‎‏روزه را باطل کند کفاره بر او واجب است.‏

‏         مسأله 1731- اگر مسافر پیش از ظهر به وطنش برسد،یا به جایی برسد که می‌خواهد ‏‎ ‎‏ده روز در آن‌جا بماند،چنانچه کاری که روزه را باطل می‌کند انجام نداده،باید آن روز ‏‎ ‎‏را روزه بگیرد و اگر انجام داده،روزۀ آن روز بر او واجب نیست.‏

‏         مسأله 1732- اگر مسافر بعد از ظهر به وطنش برسد،یا به جایی برسد که می‌خواهد ده ‏‎ ‎‏روز در آن‌جا بماند،نباید آن روز را روزه بگیرد.‏

‏         مسأله 1733- مسافر و کسی که از روزه گرفتن عذر دارد،مکروه است در روز ماه ‏‎ ‎‏رمضان جماع نماید و در خوردن و آشامیدن کاملاً خود را سیر کند.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 346

  • -در نذر معیّن می‌تواند سفر کند و لازم نیست قصد ده روز ماندن کند.