احکام نماز

قیام

‏ ‏

قیام

‏         مسأله 1- برای کسی که نماز ایستاده می‌خواند لازم است در حال تکبیر ایستاده ‏‎ ‎‏باشد و پس از قرائت از حالت ایستادگی به رکوع برود که این ایستادگی را قیام متصل ‏‎ ‎‏به رکوع می‌گویند،و همان طور که گفتیم از ارکان نماز است.‏

‏         مسأله 2- در حال قیام نباید بر چیزی تکیه کند،مگر در صورتی که بدون تکیه ‏‎ ‎‏نتواند بایستد.‏

‏         مسأله 3- بهتر است در قیام،سنگینی بدن خود را روی هر دو پا قرار بدهد و بر یک ‏‎ ‎‏طرف تکیه نکند.‏

‏         مسأله 4- اگر نتواند بایستد حتی با تکیه دادن بر دیوار یا عصا یا به صورت‌های ‏‎ ‎‏دیگر باید نشسته نماز بخواند.‏

‏         مسأله 5- در حال نشستن نباید بر چیزی تکیه کند،مگر در صورتی که نتواند بدون ‏‎ ‎‏تکیه بنشیند.‏

‏ ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 93