احکام نماز

ستر و ساتر

‏ ‏

ستر و ساتر

‏         مسأله 1- برای نمازگزار واجب است عورت خود را در حال نماز و ملحقات آن ‏‎ ‎‏مثل رکعت احتیاط و قضای اجزای فراموش شده بپوشاند،چه نماز واجب و چه ‏‎ ‎‏مستحب باشد.‏

‏         مسأله 2- برای به‌جا آوردن دو سجدۀ سهو،ستر عورت واجب است،بنابر احتیاط ‏‎ ‎‏واجب.‏

‏مسأله 3- برای طواف پوشاندن عورت واجب است،بنابر احتیاط واجب.‏

‏ ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 83