احکام طهارت

11-استبراء حیوان نجاست خوار

‏ ‏

11-استبراء حیوان نجاست خوار

‏         مسأله 1- بول و غائط حیوانی که به خوردن نجاست انسان عادت نموده نجس ‏‎ ‎‏است،و اگر بخواهند پاک شود باید آن حیوان را استبراء کنند؛یعنی تا مدتی که بعد از ‏‎ ‎‏آن مدت به آن حیوان نجاست خوار گفته نمی‌شود،نگذارند نجاست بخورد و غذای ‏‎ ‎‏پاک به آن بدهند،و احتیاط واجب آن است که بعد از آن که به آن نجاست خوار گفته ‏‎ ‎‏نمی‌شود،شتر را چهل روز و گاو را بیست روز و گوسفند را ده روز و مرغابی را پنج ‏‎ ‎‏روز و مرغ خانگی را سه روز غذای پاک داده و از خوردن نجاست جلوگیری نمایند.‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 77