احکام طهارت

ناسیه

‏ ‏

ناسیه

‏         مسأله 1- ناسیه؛یعنی زنی که عادت خود را فراموش کرده،اگر خونی بیشتر از ده ‏‎ ‎‏روز ببیند که چند روز آن نشانه‌های حیض و چند روز دیگر نشانه‌های استحاضه ‏‎ ‎‏داشته باشد،چنانچه خونی که نشانۀ حیض دارد کمتر از سه روز و بیشتر از ده روز ‏‎ ‎‏نباشد،باید تمام آن را حیض قرار دهد و بقیه را استحاضه،و اگر کمتر از سه روز و یا ‏‎ ‎‏بیشتر از ده روز باشد و یا پیش از گذشتن ده روز دومرتبه خونی ببیند که آن هم نشانۀ ‏‎ ‎‏حیض دارد،از اول خونی که نشانۀ حیض دارد حیض قرار دهد تا هفت روز و بقیه را ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 37
‏استحاضه قرار دهد،و اگر تمام خون یک جور است،باید بنابر احتیاط واجب،هفت ‏‎ ‎‏روز را حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد.‏

‏ ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 38