احکام طهارت

حیض

‏ ‏

حیض

‏حیض خونی است که غالباً در هر ماه چند روزی از رحم زن‌ها خارج می‌شود،و ‏‎ ‎‏در بیشتر اوقات غلیظ و گرم و رنگ آن سرخ و یا سرخ متمایل به سیاهی است،و با ‏‎ ‎‏فشار و سوزش بیرون می‌آید.‏

‏         مسأله 1- خونی که دختران پیش از تمام شدن نه سال و زنان بعد از یائسه شدن ‏‎ ‎‏می‌بینند حیض نیست،بلکه ظاهراً استحاضه است،گرچه خالی از اشکال نیست.‏

‏         مسأله 2- زن‌های سیده بعد از شصت سال،خون حیض نمی‌بینند؛یعنی یائسه ‏‎ ‎‏می‌شوند،و زن‌هایی که سیده نیستند بعد از تمام شدن پنجاه سال یائسه می‌شوند.‏

‏         مسأله 3- دختری که نمی‌داند نه سالش تمام شده یا نه،اگر خونی ببیند که ‏‎ ‎‏نشانه‌های حیض را داشته باشد و اطمینان پیدا کند که خون حیض است،معلوم ‏‎ ‎‏می‌شود که بالغ شده و احکام حیض بر آن جاری است.‏

‏         مسأله 4- زنی که شیر می‌دهد ممکن است حیض ببیند،و همچنین زنی که ‏‎ ‎‏حامله است.‏


کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 27
‏         مسأله 5- اگر خونی ببیند که نداند خون حیض است یا بکارت،باید خود ‏‎ ‎‏را وارسی کند؛یعنی مقداری پنبه داخل فرج نماید و مدتی صبر کند بعد بیرون ‏‎ ‎‏آورد،پس اگر اطراف آن آلوده باشد خون بکارت است و اگر به همۀ آن رسیده ‏‎ ‎‏حیض است،و بهتر آن است پنبه را که می‌گذارد،قدری صبر کند و آن را با ملایمت ‏‎ ‎‏بیرون آورد.‏

‏         مسأله 6- اگر خونی ببیند که نداند خون قرحه است یا حیض،واجب است وارسی ‏‎ ‎‏نماید،پس اگر دید خون از طرف چپ بیرون می‌آید حیض است،و اگر از طرف ‏‎ ‎‏راست است خون قرحه است،و اگر وارسی کردن ممکن نباشد چنانچه قبل از دیدن ‏‎ ‎‏این خون پاک بوده،الآن هم محکوم به پاکی است،و اگر حائض بوده الآن هم حائض ‏‎ ‎‏است،و اگر نداند که قبلاً پاک بوده یا نه،باید احتیاط نماید؛یعنی عبادت‌های خود را ‏‎ ‎‏به‌جا آورد و کارهایی که بر حائض حرام است ترک کند،و احتیاط مستحب آن است ‏‎ ‎‏که در تمام این حالات احتیاطی که گفته شد ترک ننماید.‏

‏         مسأله 7- مدت حیض کمتر از سه روز و بیشتر از ده روز نمی‌شود،و اگر مختصری ‏‎ ‎‏هم از سه روز کمتر باشد حیض نیست.‏

‏         مسأله 8- باید سه روز اول حیض پشت سر هم باشد،پس اگر مثلاً دو روز خون ‏‎ ‎‏ببیند و یک روز پاک شود و دوباره یک روز خون ببیند حیض نیست،و بهتر آن است ‏‎ ‎‏چنانچه در ضمن ده روز سه روز خون ببیند احتیاط را ترک ننماید.‏

‏         مسأله 9- اگر سه روز پشت سر هم خون ببیند و پاک شود،چنانچه دوباره خون ‏‎ ‎‏ببیند و از روز اوّلی که خون دیده تا به حال بیشتر از ده روز نباشد،تمام این مدت آنچه ‏‎ ‎‏را که خون دیده و ندیده،حکم حیض دارد.‏

‏         مسأله 10- لازم نیست شب اول و شب چهارم را خون ببیند،ولی باید در شب دوم ‏‎ ‎‏و سوم خون قطع نشود،پس اگر از اذان صبح روز اول تا غروب روز سوم پشت سرهم ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 28
‏خون ببیند یا در وسطهای روز اول شروع شود و در همان موقع از روز چهارم قطع ‏‎ ‎‏شود و در شب دوم و سوم هم خون قطع نشود،حیض است.‏

‏ ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 29