احکام طهارت

چیزهایی که باید برای آنها وضو گرفت

‏ ‏

چیزهایی که باید برای آنها وضو گرفت

‏         مسأله 1- برای چند چیز وضو گرفتن لازم است: اول: برای نمازهای واجب. دوم: ‏

‏برای سجده و تشهد فراموش شده،اگر بین آنها و نماز،حدثی از او سرزده باشد،اما ‏‎ ‎‏برای سجدۀ سهو وضو گرفتن لازم نیست. سوم: برای طواف واجب خانۀ کعبه،و برای ‏‎ ‎‏طواف حج و عمرۀ مستحبی هم باید وضو گرفت،بنابر احتیاط واجب.‏

‏         مسأله 2- مس نمودن خط قرآن؛یعنی رساندن جایی از بدن به خط قرآن،برای ‏‎ ‎‏کسی که وضو ندارد حرام است،ولی رسانیدن موی بدن به آن اشکالی ندارد،و فرقی ‏‎ ‎‏بین خط کوفی و یا خطهای دیگر نیست.‏

‏ ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 21