احکام طهارت

وضوی ارتماسی

‏ ‏

وضوی ارتماسی

‏         مسأله 1- وضوی ارتماسی آن است که انسان صورت و دست‌ها را به قصد وضو ‏‎ ‎‏در آب فرو برد،یا آنها را در آب فرو برد و به قصد وضو بیرون آورد،و برای آن که ‏‎ ‎‏مسح سر و پاها با آب وضو انجام گیرد،باید دست چپ را در آب فرو برد و موقع ‏‎ ‎‏بیرون آوردن قصد وضو کند،بلکه در دست راست هم برای آن که مسح با آب وضو ‏‎ ‎‏باشد باید موقع بیرون آوردن از آب قصد وضو کند؛مگر آن که در موقع بیرون ‏‎ ‎‏آوردن دست چپ از آب قصد شستن تمام دست را نکند تا بقیه را با آب دست ‏‎ ‎‏راست بشوید.‏

‏         مسأله 2- در وضوی ارتماسی هم،باید صورت و دست‌ها از بالا به پایین شسته ‏‎ ‎‏شود،پس اگر وقتی که صورت و دست‌ها را در آب فرو می‌برد قصد وضو کند،باید ‏‎ ‎‏صورت را از طرف پیشانی و دست‌ها را از طرف آرنج در آب فرو برد،و اگر موقع ‏‎ ‎‏بیرون آوردن از آب قصد وضو کند،باید صورت را از طرف پیشانی و دست‌ها را از ‏‎ ‎‏طرف آرنج بیرون آورد.‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 14