حق و تجلی آن در اندیشه سیاسی امام خمینی

‏ ‏

حق و تجلی آن در اندیشه سیاسی امام خمینی

حجةالاسلام احمد حسین انزابی

‏ ‏

‏به عقیده نویسنده این مقاله، رهبری در مکتب اسلام بر اصول پنج گانه ذیل استوار‏‎ ‎‏است: 1) کمال حقیقی خداوند است؛ 2) حاکمیت از آن او است؛ 3) لزوم اطاعت از‏‎ ‎‏حاکمیت و فرامین الهی؛ 4) انسان خلیفه خدا در زمین است؛ 5) حکومت اسلامی در‏‎ ‎‏حصارهای نژادی، قومی و ملی نمی گنجد. از این رو رهبر اسلامی بیش از آن که به ایجاد‏‎ ‎‏دگرگونی در پدیده های اجتماعی بیندیشد، به تحولات رشد دهندۀ انسان و جامعه فکر‏‎ ‎‏می کند و به جای محور قرار دادن نیازهای گذرا و رفاهِ مقطعی، نیازهایی را برآورده‏‎ ‎‏می سازد که حیات و بقای امت را تضمین و قطعی می کند. چنین حکومتی از حق‏‎ ‎‏حاکمیت (مشروعیت) برخوردار است و مردم باید از او اطاعت کنند. این همان تلازم‏‎ ‎‏حق حاکمیت و تکلیف است. ‏

‏وی در ادامه با مقایسۀ نظریه سیاسی اسلام با دیدگاه های «هابز» و «بُدن» تأکید می کند‏‎ ‎


کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 62

که حاکمیت اسلامی همان تحکیم ارادۀ حکیمانۀ خداوند است.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 63