احکام روزه

آنچه برای روزه دار مکروه است

‏ ‏

آنچه برای روزه‌دار مکروه است

‏مسأله 1666- چند چیز برای روزه‌دار مکروه است و از آن جمله است:‏

‏دوا ریختن به چشم و سرمه کشیدن در صورتی که مزه یا بوی آن به حلق برسد، ‏‎ ‎‏انجام دادن هر کاری که مانند خون گرفتن و حمام رفتن باعث ضعف می‌شود،انفیه ‏‎ ‎‏کشیدن اگر نداند که به حلق می‌رسد و اگر بداند به حلق می‌رسد جایز نیست،بو کردن ‏‎ ‎‏گیاه‌های معطر،نشستن زن در آب،استعمال شیاف،تر کردن لباسی که در بدن است، ‏‎ ‎‏کشیدن دندان و هر کاری که به واسطۀ آن از دهان خون بیاید،مسواک کردن به چوب ‏‎ ‎‏تر،بی‌جهت آب یا چیزی ‏‎[1]‎‏در دهان کردن.و نیز مکروه است انسان بدون قصد بیرون ‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 333
‏آمدن منی زن خود را ببوسد،یا کاری کند که شهوت خود را به حرکت آورد،و اگر به ‏‎ ‎‏قصد بیرون آمدن منی باشد روزۀ او باطل می‌شود ‏‎[2]‎

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 334

  • -کراهت داشتن مطلق چیز در دهان کردن معلوم نیست.
  • -اگر منی بیرون نیاید باطل نمی‌شود.