احکام روزه

3-استمناء

‏ ‏

3-استمناء

‏         مسأله 1597- اگر روزه‌دار استمناء کند؛یعنی با خود کاری کند که منی از او بیرون آید، ‏‎ ‎‏روزه‌اش باطل می‌شود.‏

‏         مسأله 1598- اگر بی‌اختیار منی از او بیرون آید،روزه‌اش باطل نیست.ولی اگر کاری ‏‎ ‎‏کند که بی‌اختیار منی از او بیرون آید،روزه‌اش باطل می‌شود. ‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 321
‏         مسأله 1599- هرگاه روزه‌دار بداند که اگر در روز بخوابد محتلم می‌شود؛یعنی در ‏‎ ‎‏خواب منی از او بیرون می‌آید،بنابر احتیاط واجب ‏‎[1]‎‏باید نخوابد.ولی در صورتی که ‏‎ ‎‏به سبب نخوابیدن به زحمت بیفتد اگر بخوابد روزه‌اش باطل نمی‌شود.‏

‏         مسأله 1600- اگر روزه‌دار در حال بیرون آمدن منی از خواب بیدار شود،واجب نیست ‏‎ ‎‏از بیرون آمدن آن جلوگیری کند.‏

‏         مسأله 1601- روزه‌داری که محتلم شده،می‌تواند بول کند و به دستوری که در مسأله ‏‎ ‎‏73 گفته شد،استبراء نماید،اگرچه بداند به واسطۀ بول یا استبراء کردن باقیماندۀ منی از ‏‎ ‎‏مجرا بیرون می‌آید ‏‎[2]‎

‏         مسأله 1602- روزه‌داری که محتلم شده اگر بداند منی در مجرا مانده و در صورتی که ‏‎ ‎‏پیش از غسل بول نکند بعد از غسل منی از او بیرون می‌آید،بنابر احتیاط واجب باید ‏‎ ‎‏پیش از غسل بول کند.‏

‏         مسأله 1603- کسی که می‌داند که اگر عمداً منی از خود بیرون آورد،روزه‌اش باطل ‏‎ ‎‏می‌شود،در صورتی که به قصد بیرون آمدن منی با کسی بازی و شوخی کند،اگرچه ‏‎ ‎‏منی از او بیرون نیاید،بنابر احتیاط واجب ‏‎[3]‎‏باید روزه را تمام کند و قضا هم بنماید.‏

‏         مسأله 1604- اگر روزه‌دار بدون قصد بیرون آمدن منی با کسی بازی و شوخی کند، ‏‎ ‎‏چنانچه اطمینان دارد که منی از او خارج نمی‌شود،اگرچه اتفاقاً منی بیرون آید روزۀ ‏‎ ‎‏او صحیح است.ولی اگر اطمینان ندارد در صورتی که منی از او بیرون آید،روزه‌اش ‏‎ ‎‏باطل است ‏‎[4]‎‏. ‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 322

  • -این احتیاط واجب نیست.
  • -اگر غسل کرده باشد نمی‌تواند استبراء یا بول کند در صورتی که بداند منی بیرون می‌آید.
  • -واجب نیست و روزه‌اش در صورتی که منی خارج نشود صحیح است.
  • -در صورتی که عادت نداشته باشد که منی از او خارج شود با شوخی،باطل نمی‌شود،اگر چه اطمینان نداشته باشد که خارج نمی‌شود،بلی اگر شوخی را ادامه دهد تا آن‌جا که نزدیک به خروج است و از خود نگه‌داری نکند و خارج شود روزه‌اش باطل است.