احکام نماز

چیزهایی که در نماز جماعت مستحب است

‏ ‏

چیزهایی که در نماز جماعت مستحب است

‏         مسأله 1489- اگر مأموم یک مرد باشد،مستحب است طرف راست امام بایستد و اگر ‏‎ ‎‏یک زن باشد،مستحب است در طرف راست امام طوری بایستد که جای سجده‌اش ‏‎ ‎‏مساوی زانو یا قدم امام باشد و اگر یک مرد و یک زن یا یک مرد و چند زن باشند ‏‎ ‎‏مستحب است مرد طرف راست امام و باقی پشت سر امام بایستند و اگر چند مرد یا ‏‎ ‎‏چند زن باشند مستحب است پشت سر امام بایستند و اگر چند مرد و چند زن باشند ‏‎ ‎‏مستحب است مردها عقب امام و زن‌ها پشت مردها بایستند.‏

‏         مسأله 1490- اگر امام و مأموم هر دو زن باشند بهتر است که ردیف یکدیگر بایستند و ‏‎ ‎‏امام جلوتر از دیگران نایستد ‏‎[1]‎

‏         مسأله 1491- مستحب است امام در وسط صف بایستد و اهل علم و کمال و تقوا در ‏‎ ‎‏صف اول بایستند.‏

‏         مسأله 1492- مستحب است صف‌های جماعت منظم باشد و بین کسانی که در یک ‏‎ ‎‏صف ایستاده‌اند فاصله نباشد و شانۀ آنان ردیف یکدیگر باشد.‏

‏مسأله 1493- مستحب است بعد از گفتن‏

‏«قَدْ قٰامَتِ الصَّلاٰةُ» مأمومین برخیزند.‏

‏         مسأله 1494- مستحب است امام جماعت حال مأمومی را که از دیگران ضعیف‌تر ‏‎ ‎‏است رعایت کند و قنوت و رکوع و سجود را طول ندهد ‏‎[2]‎‏،مگر بداند همۀ کسانی که ‏‎ ‎‏به او اقتدا کرده‌اند مایلند. ‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 303
‏         مسأله 1495- مستحب است امام جماعت در«حمد»و سوره و ذکرهایی که بلند ‏‎ ‎‏می‌خواند صدای خود را به‌قدری بلند کند که دیگران بشنوند،ولی باید بیش از اندازه ‏‎ ‎‏صدا را بلند نکند.‏

‏         مسأله 1496- اگر امام در رکوع بفهمد کسی تازه رسیده و می‌خواهد اقتدا کند ‏‎ ‎‏مستحب است رکوع را دو برابر همیشه طول بدهد و بعد برخیزد،اگرچه بفهمد کس ‏‎ ‎‏دیگری هم برای اقتدا وارد شده است.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 304

  • -احتیاط آن است که امام کمی جلوتر بایستد.
  • -و نیز عجله نکند که اشخاص ضعیف به او برسند.