احکام نماز

3-شک بعد از وقت

‏ ‏

3-شک بعد از وقت

‏         مسأله 1189- اگر بعد از گذشتن وقت نماز شک کند که نماز خوانده یا نه،یا گمان کند ‏‎ ‎‏که نخوانده،خواندن آن لازم نیست،ولی اگر پیش از گذشتن وقت،شک کند که نماز ‏‎ ‎‏خوانده یا نه،یا گمان کند که نخوانده،باید آن نماز را بخواند بلکه اگر گمان کند که ‏‎ ‎‏خوانده،باید آن را به‌جا آورد.‏

‏         مسأله 1190- اگر بعد از گذشتن وقت شک کند که نماز را درست خوانده یا نه به شک ‏‎ ‎‏خود اعتنا نکند.‏

‏         مسأله 1191- اگر بعد از گذشتن وقت نماز ظهر و عصر بداند چهار رکعت نماز خوانده ‏‎ ‎‏ولی نداند به نیت ظهر خوانده یا به نیت عصر،باید چهار رکعت نماز قضا به نیت ‏‎ ‎‏نمازی که بر او واجب است بخواند.‏

‏         مسأله 1192- اگر بعد از گذشتن وقت نماز مغرب و عشا،بداند یک نماز خوانده ولی ‏‎ ‎‏نداند سه رکعتی خوانده یا چهار رکعتی،باید قضای نماز مغرب و عشا را بخواند.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 247