احکام نماز

صلوات بر پیغمبر

‏ ‏

صلوات بر پیغمبر

‏         مسأله 1133- هر وقت انسان اسم مبارک حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم مانند محمد و احمد، ‏‎ ‎‏یا لقب و کنیۀ آن جناب را مثل مصطفی و ابوالقاسم بگوید یا بشنود،اگر چه در ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 234
‏نماز باشد،مستحب است صلوات بفرستد.‏

‏         مسأله 1134- موقع نوشتن اسم مبارک حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم مستحب است صلوات ‏‎ ‎‏را هم بنویسد و نیز بهتر است هر وقت آن حضرت را یاد می‌کند صلوات بفرستد.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 235