احکام نماز

ترتیب

‏ ‏

ترتیب

‏         مسأله 1117- اگر عمداً ترتیب نماز را به‌هم بزند،مثلاً سوره را پیش از«حمد»بخواند، ‏‎ ‎‏یا سجود را پیش از رکوع به‌جا آورد،نماز باطل می‌شود.‏

‏         مسأله 1118- اگر رکنی از نماز را فراموش کند و رکن بعد از آن را به‌جا آورد،مثلاً پیش ‏‎ ‎‏از آن که رکوع کند دو سجده نماید،نماز باطل است. ‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 229
‏         مسأله 1119- اگر رکنی را فراموش کند و چیزی را که بعد از آن است و رکن نیست ‏‎ ‎‏به‌جا آورد،مثلاً پیش از آن که دو سجده کند تشهد بخواند،باید رکن را به‌جا آورد و ‏‎ ‎‏آنچه را اشتباهاً پیش از آن خوانده دوباره بخواند.‏

‏         مسأله 1120- اگر چیزی را که رکن نیست فراموش کند و رکن بعد از آن را به‌جا آورد، ‏‎ ‎‏مثلاً«حمد»را فراموش کند و مشغول رکوع شود،نمازش صحیح است.‏

‏         مسأله 1121- اگر چیزی را که رکن نیست فراموش کند و چیزی را که بعد از آن است و ‏‎ ‎‏آن هم رکن نیست به‌جا آورد،مثلاً«حمد»را فراموش کند و سوره را بخواند چنانچه ‏‎ ‎‏مشغول رکن بعد شده باشد،مثلاً در رکوع یادش بیاید که«حمد»را نخوانده،باید ‏‎ ‎‏بگذرد و نماز او صحیح است،و اگر مشغول رکن بعد نشده باشد،باید آنچه را فراموش ‏‎ ‎‏کرده به‌جا آورد و بعد از آن،چیزی را که اشتباهاً جلوتر خوانده دوباره بخواند.‏

‏         مسأله 1122- اگر سجدۀ اول را به خیال این که سجدۀ دوم است،یا سجدۀ دوم را به ‏‎ ‎‏خیال این که سجدۀ اول است به‌جا آورد،نماز صحیح است و سجدۀ اول او سجدۀ اول ‏‎ ‎‏و سجدۀ دوم او سجدۀ دوم حساب می‌شود.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 230