احکام نماز

احکام مسجد

‏ ‏

احکام مسجد

‏         مسأله 909- نجس کردن زمین و سقف و بام و طرف داخل دیوار مسجد حرام است ‏‎ ‎‏و هر کس بفهمد که نجس شده است باید فوراً نجاست آن را برطرف کند.و احتیاط ‏‎ ‎‏واجب ‏‎[1]‎‏آن است که طرف بیرون دیوار مسجد را هم نجس نکنند،و اگر نجس شود ‏‎ ‎‏نجاستش را برطرف نمایند.‏

‏         مسأله 910- اگر نتواند مسجد را تطهیر نماید،یا کمک لازم داشته باشد و پیدا نکند، ‏‎ ‎‏تطهیر مسجد بر او واجب نیست،ولی بنابر احتیاط واجب ‏‎[2]‎‏،باید به کسی که می‌تواند ‏‎ ‎‏تطهیر کند اطلاع دهد. ‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 191
‏         مسأله 911- اگر جایی از مسجد نجس شود که تطهیر آن بدون کندن یا خراب کردن ‏‎ ‎‏ممکن نیست باید آن‌جا را بکنند،یا خراب ‏‎[3]‎‏نمایند،و پر کردن جایی که کنده‌اند،و ‏‎ ‎‏ساختن جایی که خراب کرده‌اند واجب نیست ‏‎[4]‎‏.ولی اگر چیزی مانند آجر مسجد ‏‎ ‎‏نجس شود،در صورتی که ممکن باشد،باید بعد از آب کشیدن،به جای اولش ‏‎ ‎‏بگذارند ‏‎[5]‎

‏         مسأله 912- اگر مسجدی را غصب کننند و به جای آن خانه و مانند آن بسازند،یا به ‏‎ ‎‏طوری خراب شود که نماز خواندن در آن ممکن نباشد،بازهم نجس کردن آن حرام ‏‎[6]‎‎ ‎‏و تطهیر آن واجب است.‏

‏         مسأله 913- نجس کردن حرم امامان علیهم السلام حرام است.و اگر یکی از آنها نجس شود، ‏‎ ‎‏چنانچه نجس ماندن آن بی‌احترامی باشد،تطهیر آن واجب است،بلکه احتیاط ‏‎ ‎‏مستحب آن است که اگر بی‌احترامی هم نباشد آنرا تطهیر کنند.‏

‏         مسأله 914- اگر حصیر مسجد نجس شود،باید آن را آب بکشند ولی چنانچه به ‏‎ ‎‏واسطۀ آب کشیدن،خراب می‌شود و بریدن جای نجس بهتر است،باید آن را ببرند ‏‎[7]‎

‏         مسأله 915- بردن عین نجس مانند خون در مسجد اگر بی‌احترامی به مسجد باشد ‏‎ ‎‏حرام است،بلکه احتیاط واجب ‏‎[8]‎‏آن است که اگر بی‌احترامی هم نباشد،عین نجس را ‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 192
‏در مسجد نبرند.ولی بردن چیزی که نجس شده،در صورتی حرام است که بی‌احترامی ‏‎ ‎‏به مسجد باشد.‏

‏         مسأله 916- اگر مسجد را برای روضه‌خوانی چادر بزنند و فرش کنند و سیاهی ‏‎ ‎‏بکوبند و اسباب چای در آن ببرند،در صورتی که این کارها به مسجد ضرر نرساند و ‏‎ ‎‏مانع نماز خواندن نشود اشکال ندارد.‏

‏         مسأله 917- زینت کردن مسجد به طلا حرام ‏‎[9]‎‏است و بنابر احتیاط واجب نباید ‏‎ ‎‏صورت چیزهایی که مثل انسان و حیوان روح دارد در مسجد نقش کنند.و نقاشی ‏‎ ‎‏چیزهایی که روح ندارد،مثل گل و بوته مکروه است.‏

‏         مسأله 918- اگر مسجد خراب هم شود نمی‌توانند آن را بفروشند یا داخل ملک و ‏‎ ‎‏جاده نمایند.‏

‏         مسأله 919- فروختن در و پنجره و چیزهای دیگر مسجد حرام است و اگر مسجد ‏‎ ‎‏خراب شود،باید اینها را صرف تعمیر همان مسجد کنند.و چنانچه به درد آن مسجد ‏‎ ‎‏نخورد،باید در مسجد دیگر مصرف شود،ولی اگر به درد مسجدهای دیگر هم ‏‎ ‎‏نخورد،می‌توانند آن را بفروشند و پول آن را اگر ممکن است صرف تعمیر همان ‏‎ ‎‏مسجد وگرنه صرف تعمیر مسجد دیگر نمایند.‏

‏         مسأله 920- ساختن مسجد و تعمیر مسجدی که نزدیک به خرابی می‌باشد مستحب ‏‎ ‎‏است و اگر مسجد طوری خراب شود که تعمیر آن ممکن نباشد،می‌توانند آن را ‏‎ ‎‏خراب کنند و دوباره بسازند بلکه می‌توانند مسجدی را که خراب نشده،برای احتیاج ‏‎ ‎‏مردم خراب کنند و بزرگ‌تر بسازند.‏

‏         مسأله 921- تمیز کردن مسجد و روشن کردن چراغ آن مستحب است،و کسی که ‏‎ ‎‏می‌خواهد مسجد برود،مستحب است خود را خوشبو کند و لباس پاکیزه و قیمتی ‏‎ ‎


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 193

‏بپوشد،و ته کفش خود را وارسی کند که نجاستی به آن نباشد،و موقع داخل شدن به ‏‎ ‎‏مسجد،اول پای راست و موقع بیرون آمدن،اول پای چپ را بگذارد،و همچنین ‏‎ ‎‏مستحب است از همه زودتر به مسجد آید و از همه دیرتر از مسجد بیرون رود.‏

‏         مسأله 922- وقتی انسان وارد مسجد می‌شود،مستحب است دو رکعت نماز به قصد ‏‎ ‎‏تحیت و احترام مسجد بخواند،و اگر نماز واجب یا مستحب دیگری هم بخواند ‏‎ ‎‏کافی است.‏

‏         مسأله 923- خوابیدن در مسجد اگر انسان ناچار نباشد و صحبت کردن راجع به ‏‎ ‎‏کارهای دنیا و مشغول صنعت شدن و خواندن شعری که نصیحت و مانند آن نباشد ‏‎ ‎‏مکروه است.و نیز مکروه است آب دهان و بینی و اخلاط سینه را در مسجد بیندازد ‏‎ ‎‏و گمشده‌ای را طلب کند و صدای خود را بلند کند ولی بلند کردن صدا برای اذان ‏‎ ‎‏مانعی ندارد.‏

‏         مسأله 924- راه دادن بچه و دیوانه به مسجد مکروه است و کسی که پیاز و سیر و ‏‎ ‎‏مانند اینها خورده که بوی دهانش مردم را اذیت می‌کند مکروه است به مسجد برود.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 194

  • -مگر آن که واقف آن را جزء مسجد قرار نداده باشد.
  • -واجب نیست،مگر آن که موجب بی‌احترامی به مسجد شود.
  • -اگر خرابی زیادی لازم باشد مشکل است.
  • -اگر آن کس که نجس کرده بکند یا خراب کند در صورت امکان واجب است پر کند وتعمیر نماید.
  • -بر غیر آن کس که نجس کرده است معلوم نیست واجب باشد.
  • -اگر به آن مسجد نگویند بنابر احتیاط واجب حرام است نجس کردن آن و واجب است‌تطهیر آن.
  • -به احتیاط واجب و اگر آن کس که نجس کرده حصیر را برید باید اصلاح کند.
  • -واجب نیست.
  • -بنابر احتیاط واجب.