احکام نماز

نمازهایی که باید به ترتیب خوانده شود

‏ ‏

نمازهایی که باید به ترتیب خوانده شود

‏         مسأله 763- انسان باید نماز عصر را بعد از نماز ظهر و نماز عشا را بعد از نماز مغرب ‏‎ ‎‏بخواند و اگر عمداً نماز عصر را پیش از نماز ظهر و نماز عشا را پیش از نماز مغرب ‏‎ ‎‏بخواند باطل است.‏

‏         مسأله 764- اگر به نیت نماز ظهر مشغول نماز شود و در بین نماز یادش بیاید که نماز ‏‎ ‎‏ظهر را خوانده است،نمی‌تواند نیت را به نماز عصر برگرداند بلکه باید نماز را بشکند ‏‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 162
‏و نماز عصر را بخواند و همین‌طور است در نماز مغرب و عشا.‏

‏         مسأله 765- اگر در بین نماز عصر یقین کند که نماز ظهر را نخوانده است و نیت را به ‏‎ ‎‏نماز ظهر برگرداند چنانچه یادش بیاید که نماز ظهر را خوانده بوده،بنابر احتیاط ‏‎ ‎‏واجب باید نیت را به نماز عصر ‏‎[1]‎‏برگرداند و بعد از تمام کردن نماز دوباره نماز عصر ‏‎ ‎‏را بخواند.‏

‏         مسأله 766- اگر در بین نماز عصر شک کند که نماز ظهر را خوانده یا نه،باید نیت را ‏‎ ‎‏به نماز ظهر برگرداند.ولی اگر وقت به قدری کم است که بعد از تمام شدن نماز، ‏‎ ‎‏مغرب می‌شود باید به نیت نماز عصر،نماز را تمام کند ‏‎[2]‎

‏         مسأله 767- اگر در نماز عشا،پیش از رکوع رکعت چهارم شک کند که نماز مغرب را ‏‎ ‎‏خوانده یا نه،چنانچه وقت به قدری کم است که بعد از تمام شدن نماز،نصف شب ‏‎ ‎‏می‌شود،باید به نیت عشا نماز را تمام کند،و اگر بیشتر وقت دارد،باید نیت را به نماز ‏‎ ‎‏مغرب برگرداند و نماز را سه رکعتی تمام کند،بعد نماز عشا را بخواند.‏

‏         مسأله 768- اگر در نماز عشا بعد از رسیدن به رکوع رکعت چهارم شک کند که نماز ‏‎ ‎‏مغرب را خوانده یا نه،باید نماز را تمام کند،بعد نماز مغرب را بخواند ‏‎[3]‎

‏         مسأله 769- اگر انسان نمازی را که خوانده احتیاطاً دوباره بخواند و در بین نماز ‏‎ ‎‏یادش بیاید،نمازی را که باید پیش از آن بخواند نخوانده است،نمی‌تواند نیت را به آن ‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 163
‏نماز برگرداند،مثلاً موقعی که نماز عصر را احتیاطاً می‌خواند،اگر یادش بیاید نماز ظهر ‏‎ ‎‏را نخوانده است،نمی‌تواند نیت را به نماز ظهر برگرداند.‏

‏         مسأله 770- برگرداندن نیت از نماز قضا به نماز ادا و از نماز مستحب به نماز واجب ‏‎ ‎‏جایز نیست.‏

‏         مسأله 771- اگر وقت نماز ادا وسعت داشته باشد،انسان می‌تواند در بین نماز نیت را ‏‎ ‎‏به نماز قضا برگرداند،ولی باید برگرداندن نیت،به نماز قضا ممکن باشد،مثلاً اگر ‏‎ ‎‏مشغول نماز ظهر است،در صورتی می‌تواند نیت را به قضای صبح برگرداند که داخل ‏‎ ‎‏رکعت سوم نشده باشد.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 164

  • -اگر نیت را به نماز ظهر برگرداند و داخل در رکن شد به نیت ظهر نمازش باطل است وباید نماز عصر را بخواند،و اگر قبل از داخل شدن در رکن یادش بیاید باید نیت را به عصر برگرداند و آنچه به عنوان ظهر خوانده دو مرتبه به عنوان عصر بخواند و نمازش صحیح است.
  • -و نماز ظهر قضا ندارد.
  • -اگر در وقت مخصوص به عشا شک کند لازم نیست نماز مغرب را بخواند.