احکام نماز

وقت نماز صبح

‏ ‏

وقت نماز صبح

‏         مسأله 749- نزدیک اذان صبح از طرف مشرق،سفیده‌ای رو به بالا حرکت می‌کند که ‏‎ ‎‏آن را فجر اول گویند.موقعی که آن سفیده پهن شد،فجر دوم و اول وقت نماز صبح ‏‎ ‎‏است.و آخر وقت نماز صبح موقعی است که آفتاب بیرون می‌آید.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 159