احکام طهارت

دستور تیمم بدل از غسل

‏ ‏

دستور تیمم بدل از غسل

‏         مسأله 709- در تیمم بدل از غسل،بعد از آن که نیت کرد و به دستوری که در مسأله ‏‎ ‎‏پیش گفته شد،دست‌ها را به زمین زد و به پیشانی کشید،باید یک مرتبۀ دیگر دست‌ها ‏‎ ‎‏را به زمین بزند و به پشت دست‌ها بکشد و احتیاط مستحب آن است که تیمم را چه ‏‎ ‎‏بدل از وضو باشد،چه بدل از غسل،به این ترتیب به‌جا آورد:یک مرتبه دست‌ها را به ‏‎ ‎‏زمین بزند و به پیشانی و پشت دست‌ها بکشد و یک مرتبۀ دیگر ‏‎[1]‎‏به زمین بزند و ‏‎ ‎‏پشت دست‌ها را مسح نماید.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 148

  • -لازم نیست این کار را بکند؛دستور تیمم بدل از غسل همان دستور تیمم بدل از وضواست.