احکام طهارت

دستور تیمم بدل از وضو

‏ ‏

دستور تیمم بدل از وضو

‏         مسأله 708- در تیمم بدل از وضو چهار چیز واجب است: اول: نیت. دوم: زدن کف ‏‎ ‎‏دو دست با هم بر چیزی که تیمم به آن صحیح است. سوم: کشیدن کف هر دو دست ‏‎ ‎‏به تمام پیشانی و دو طرف آن،از جایی که موی سر می‌روید،تا ابروها و بالای ‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 147
‏بینی و احتیاطاً ‏‎[1]‎‏باید دست‌ها روی ابروها هم کشیده شود. چهارم: کشیدن کف دست ‏‎ ‎‏چپ به تمام پشت دست راست و بعد از آن کشیدن کف دست راست به تمام پشت ‏‎ ‎‏دست چپ.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 148

  • -این احتیاط واجب است.