احکام طهارت

پنجم:از موارد تیمم

‏ ‏

پنجم:از موارد تیمم

‏         مسأله 684- کسی که بدن یا لباسش نجس است و کمی آب دارد که اگر با آن وضو ‏‎ ‎‏بگیرد یا غسل کند،برای آب کشیدن بدن یا لباس او نمی‌ماند باید بدن یا لباس را آب ‏‎ ‎‏بکشد و با تیمم نماز بخواند.ولی اگر چیزی نداشته باشد که بر آن تیمم کند،باید آب را ‏‎ ‎‏به مصرف وضو یا غسل برساند و با بدن یا لباس نجس نماز بخواند.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 143