احکام طهارت

در هفت مورد به جای وضو و غسل باید تیمم کرد:

‏ ‏

در هفت مورد به جای وضو و غسل باید تیمم کرد:

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 138