احکام طهارت

تیمم

‏ ‏

تیمم

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 138