احکام طهارت

7-اسلام

‏ ‏

7-اسلام

‏مسأله 212- اگر کافر شهادتین بگوید؛یعنی بگوید:‏

‏«اَشْهَدُ انْ لاٰ الٰهَ الَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ انَّ ‏‎ ‎‏مُحَمَّداً رَسُولُ اللّٰهِ» مسلمان می‌شود و بعد از مسلمان شدن،بدن و آب دهان و بینی و ‏‎ ‎‏عرق او پاک است.ولی اگر موقع مسلمان شدن عین نجاست به بدن او بوده،باید ‏‎ ‎‏برطرف کند و جای آن را آب بکشد،بلکه اگر پیش از مسلمان شدن عین نجاست ‏‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 44
‏برطرف شده باشد احتیاط واجب آن است ‏‎[1]‎‏که جای آن را آب بکشد.‏

‏         مسأله 213- اگر موقعی که کافر بوده لباس او با رطوبت به بدنش رسیده باشد و آن ‏‎ ‎‏لباس در موقع مسلمان شدن در بدن او نباشد نجس است،بلکه اگر در بدن او هم باشد ‏‎ ‎‏بنابر احتیاط واجب باید از آن اجتناب کند.‏

‏         مسأله 214- اگر کافر شهادتین بگوید و انسان نداند قلباً مسلمان شده یا نه،پاک است، ‏‎ ‎‏ولی اگر بداند قلباً مسلمان نشده نجس است ‏‎[2]‎

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 45

  • -واجب نیست.
  • -بنابر احتیاط واجب.