احکام طهارت

3-آفتاب

‏ ‏

3-آفتاب

‏         مسأله 192- آفتاب،زمین و ساختمان و چیزهایی که مانند درب و پنجره در ‏‎ ‎‏ساختمان به کار برده شده،و همچنین میخی را که به دیوار کوبیده‌اند ‏‎[1]‎‏با پنج شرط ‏‎ ‎‏پاک می‌کند.اول:آن که چیز نجس به طوری تر باشد که اگر چیز دیگری به آن برسد تر ‏‎ ‎‏شود،پس اگر خشک باشد باید به وسیله‌ای آن را تر کنند تا آفتاب خشک کند.دوم:آن ‏‎ ‎‏که اگر عین نجاست در آن چیز باشد پیش از تابیدن آفتاب آن را برطرف کنند.سوم:آن ‏‎ ‎‏که چیزی از تابیدن آفتاب جلوگیری نکند،پس اگر آفتاب از پشت پرده یا ابر و مانند ‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 40
‏اینها بتابد و چیز نجس را خشک کند،آن چیز پاک نمی‌شود،ولی اگر ابر به قدری نازک ‏‎ ‎‏باشد که از تابیدن آفتاب جلوگیری نکند اشکال ندارد.چهارم:آن که آفتاب به تنهایی ‏‎ ‎‏چیز نجس را خشک کند پس اگر مثلاً چیز نجس به واسطۀ باد و آفتاب خشک شود ‏‎ ‎‏پاک نمی‌گردد،ولی اگر باد به قدری کم باشد که نگویند به خشک شدن چیز نجس ‏‎ ‎‏کمک کرده،اشکال ندارد.پنجم ‏‎[2]‎‏:آن که آفتاب مقداری از بنا و ساختمان را که ‏‎ ‎‏نجاست به آن فرو رفته،یک مرتبه خشک کند،پس اگر یک مرتبه بر زمین و ساختمان ‏‎ ‎‏نجس بتابد و روی آن را خشک کند،و دفعۀ دیگر زیر آن را خشک نماید،فقط روی ‏‎ ‎‏آن پاک می‌شود و زیر آن نجس می‌ماند.‏

‏         مسأله 193- آفتاب حصیر نجس را پاک می‌کند ولی اگر یک طرف آن را خشک کند، ‏‎ ‎‏پاک شدن طرف دیگر آن اشکال دارد ‏‎[3]‎‏.و نیز پاک شدن درخت و گیاه به واسطۀ آفتاب ‏‎ ‎‏محل اشکال است ‏‎[4]‎

‏         مسأله 194- اگر آفتاب به زمین نجس بتابد،بعد انسان شک کند که زمین موقع تابیدن ‏‎ ‎‏آفتاب تر بوده یا نه،یا تری آن به واسطۀ آفتاب خشک شده یا نه،آن زمین نجس است، ‏‎ ‎‏و همچنین است اگر شک کند که پیش از تابش آفتاب،عین نجاست از آن برطرف شده ‏‎ ‎‏یا نه،یا شک کند که چیزی مانع تابش آفتاب بوده یا نه.‏

‏         مسأله 195- اگر آفتاب به یک طرف دیوار نجس بتابد،طرفی که آفتاب به آن نتابیده ‏‎ ‎‏پاک نمی‌شود ‏‎[5]‎‏. ‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 41

  • -اگر میخ جزء ساختمان محسوب شود پاک می‌شود و الّا پاک نمی‌شود مثل میخ‌هایی که‌به دیوار می‌کوبند برای بستن ریسمان.
  • -و نیز شرط است که فاصله مابین روی زمین یا ساختمان که نجس شده با داخل آن که‌نجس است به چیزی مثل هوا یا جسم پاکی فاصله نباشد.
  • -اگر طرف دیگر به واسطه تابش آفتاب خشک شده باشد اشکال ندارد.
  • -پاک شدن خالی از قوّت نیست.
  • -مگر آن که دیوار به قدری نازک باشد که آفتاب طرف دیگرش را با تابش به طرف مقابل خشک کند در این صورت طرف دیگر هم پاک می‌شود.