احکام خرید و فروش

صیغۀ خرید و فروش

‏ ‏

صیغۀ خرید و فروش

‏         مسأله 2097- در خرید و فروش لازم نیست صیغۀ عربی بخوانند،مثلاً اگر فروشنده ‏‎ ‎‏به فارسی بگوید این مال را در عوض این پول فروختم و مشتری بگوید قبول کردم ‏‎ ‎‏معامله صحیح است،ولی خریدار و فروشنده باید قصد انشا داشته باشند؛یعنی به ‏‎ ‎‏گفتن این دو جمله مقصودشان خرید و فروش باشد.‏

‏         مسأله 2098- اگر در موقع معامله صیغه نخوانند،ولی فروشنده در مقابل مالی که از ‏‎ ‎‏خریدار می‌گیرد،مال خود را ملک او کند و او بگیرد،معامله صحیح است و هر دو ‏‎ ‎‏مالک می‌شوند.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 365