احکام طهارت

1و2-بول و غائط

‏ ‏

1و2-بول و غائط

‏         مسأله 85- بول و غائط انسان و هر حیوان حرام گوشتی که خون جهنده دارد که ‏‎ ‎‏اگر رگ آن را ببرند،خون از آن جستن می‌کند،نجس است،و بنابر احتیاط واجب ‏‎ ‎‏باید از بول و غائط حیوان حرام گوشتی که خون آن جستن نمی‌کند مثل ماهی حرام ‏‎ ‎‏گوشت اجتناب کرد ‏‎[1]‎‏ولی فضلۀ حیوانات کوچک مثل پشه و مگس که گوشت ندارند ‏‎ ‎‏پاک است.‏

‏         مسأله 86- بنابر احتیاط واجب ‏‎[2]‎‏،باید از فضلۀ پرندگان حرام گوشت،اجتناب کرد‏

‏         مسأله 87- بول و غائط حیوان نجاست‌خوار،نجس است و همچنین است بول و ‏‎ ‎‏غائط حیوانی که انسان آن را وطی کرده؛یعنی با آن نزدیکی نموده،و گوسفندی که ‏‎ ‎‏گوشت آن از خوردن شیر خوک،محکم شده است.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 21

  • -گرچه پاک بودن خصوصاً در غائط خالی از وجه نیست.
  • -بلکه بنابر اقوا.