احکام طهارت

نجاسات

‏ ‏

نجاسات

‏         مسأله 84- نجاسات دوازده چیز است:اول:بول.دوم:غائط.سوم:منی.چهارم: ‏

‏مردار.پنجم:خون.ششم و هفتم:سگ و خوک.هشتم:کافر.نهم:شراب.دهم:فقّاع. ‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 20
‏یازدهم و دوازدهم:عرق جنب از حرام و عرق حیوان نجاست‌خوار که بنابر احتیاط ‏‎ ‎‏واجب باید از این دو اجتناب کرد ‏‎[1]‎

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 21

  • -حکم این دو در مسألۀ بعد می‌آید.