احکام طهارت

احکام حائض

‏ ‏

احکام حائض

‏مسأله 450- چند چیز بر حائض حرام است:‏

‏اول:عبادت‌هایی که مانند نماز باید با وضو یا غسل یا تیمم به‌جا آورده شود،ولی ‏‎ ‎‏به‌جا آوردن عبادت‌هایی که وضو و غسل و تیمم برای آنها لازم نیست،مانند نماز ‏‎ ‎‏میت،مانعی ندارد.‏

‏دوم:تمام چیزهایی که بر جنب حرام است و در احکام جنابت گفته شد.‏

‏سوم:جماع کردن در فرج،که هم برای مرد حرام است و هم برای زن،اگرچه به ‏‎ ‎‏مقدار ختنه‌گاه داخل شود و منی هم بیرون نیاید،بلکه احتیاط واجب آن است که ‏‎ ‎‏مقدار کمتر از ختنه‌گاه را هم داخل نکند و در دبر زن حائض،وطی کردن،کراهت ‏‎ ‎‏شدیده دارد.‏

‏         مسأله 451- جماع کردن در روزهایی هم که حیض زن قطعی نیست ولی شرعاً ‏‎ ‎‏باید برای خود حیض قرار دهد حرام است.پس زنی که بیشتر از ده روز خون می‌بیند ‏‎ ‎‏و باید به دستوری که بعداً گفته می‌شود روزهای عادت خویشان خود را حیض قرار ‏‎ ‎‏دهد،شوهرش نمی‌تواند در آن روزها با او نزدیکی نماید.‏

‏         مسأله 452- اگر شمارۀ روزهای حیض زن به سه قسمت تقسیم شود و مرد در ‏‎ ‎‏قسمت اول آن،با زن خود در قبل جماع کند،بنابر احتیاط واجب باید هجده نخود طلا ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 77
‏کفاره به فقیر بدهد و اگر در قسمت دوم جماع کند،نه نخود و اگر در قسمت سوم ‏‎ ‎‏جماع کند،باید چهار نخود و نیم بدهد.مثلاً زنی که شش روز خون حیض می‌بیند،اگر ‏‎ ‎‏شوهرش در شب یا روز اول و دوم با او جماع کند باید هجده نخود طلا بدهد و در ‏‎ ‎‏شب یا روز سوم و چهارم نه نخود و در شب یا روز پنجم و ششم باید چهار نخود و ‏‎ ‎‏نیم بدهد.‏

‏مسأله 453- وطی در دبر زن حائض،کفاره ندارد.‏

‏         مسأله 454- لازم نیست طلای کفاره را از طلای سکه‌دار بدهد،ولی اگر بخواهد ‏‎ ‎‏قیمت آن را بدهد باید قیمت سکه‌دار بدهد.‏

‏         مسأله 455- اگر قیمت طلا در وقتی که جماع کرده با وقتی که می‌خواهد به فقیر ‏‎ ‎‏بدهد فرق کرده باشد،باید قیمت وقتی را که می‌خواهد به فقیر بدهد حساب کند.‏

‏         مسأله 456- اگر کسی هم در قسمت اول و هم در قسمت دوم و هم در قسمت ‏‎ ‎‏سوم حیض،با زن خود جماع کند،باید هر سه کفاره را که روی هم سی و یک نخود و ‏‎ ‎‏نیم می‌شود بدهد.‏

‏         مسأله 457- اگر انسان بعد از آن که در حال حیض جماع کرده و کفارۀ آن را داده ‏‎ ‎‏دوباره جماع کند باز هم باید کفاره بدهد.‏

‏         مسأله 458- اگر با زن حائض چند مرتبه جماع کند و در بین آنها کفاره ندهد ‏‎ ‎‏احتیاط واجب آن است که برای هر جماع یک کفاره بدهد.‏

‏         مسأله 459- اگر مرد در حال جماع بفهمد زن حائض شده،باید فوراً از او جدا ‏‎ ‎‏شود و اگر جدا نشود بنابر احتیاط واجب باید کفاره بدهد.‏

‏         مسأله 460- اگر مرد با زن حائض زنا کند یا با زن حائض نامحرمی به گمان این که ‏‎ ‎‏عیال خود او است جماع نماید،احتیاط واجب آن است که کفاره بدهد.‏

‏         مسأله 461- کسی که نمی‌تواند کفاره بدهد بهتر آن است که صدقه‌ای به فقیر ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 78
‏بدهد،و اگر نمی‌تواند بنابر احتیاط واجب باید استغفار کند،و هر وقت توانست باید ‏‎ ‎‏کفاره را بدهد.‏

‏         مسأله 462- طلاق دادن زن در حال حیض،به طوری که در کتاب طلاق گفته ‏‎ ‎‏می‌شود باطل است.‏

‏         مسأله 463- اگر زن بگوید حائضم یا از حیض پاک شده‌ام،باید حرف او را ‏‎ ‎‏قبول کرد.‏

‏مسأله 464- اگر زن در بین نماز حائض شود،نماز او باطل است.‏

‏         مسأله 465- اگر زن در بین نماز شک کند که حائض شده یا نه،نماز او صحیح ‏‎ ‎‏است ولی اگر بعد از نماز بفهمد که در بین نماز حائض شده نمازی که خوانده ‏‎ ‎‏باطل است.‏

‏         مسأله 466- بعد از آن که زن از خون حیض پاک شد،واجب است برای نماز و ‏‎ ‎‏عبادت‌های دیگری که باید با وضو یا غسل یا تیمم به‌جا آورده شود،غسل کند.و ‏‎ ‎‏دستور آن مثل غسل جنابت است،ولی برای نماز باید پیش از غسل یا بعد از آن وضو ‏‎ ‎‏هم بگیرد.و اگر پیش از غسل وضو بگیرد بهتر است.‏

‏         مسأله 467- بعد از آن که زن از خون حیض،پاک شد،اگرچه غسل نکرده باشد، ‏‎ ‎‏طلاق او صحیح است،و شوهرش هم می‌تواند با او جماع کند،ولی احتیاط مستحب ‏‎ ‎‏آن است که پیش از غسل از جماع با او خودداری نماید.اما کارهای دیگری که در ‏‎ ‎‏وقت حیض بر او حرام بوده مانند توقف در مسجد و مس خط قرآن،تا غسل نکند بر ‏‎ ‎‏او حلال نمی‌شود.‏

‏         مسأله 468- اگر آب برای وضو و غسل کافی نباشد و به اندازه‌ای باشد که بتواند یا ‏‎ ‎‏غسل کند یا وضو بگیرد،بنابر احتیاط واجب باید غسل کند و بدل از وضو تی