احکام طهارت

غسل های واجب

‏ ‏

غسل‌های واجب

‏غسل‌های واجب هفت است:اول:غسل جنابت.دوم:غسل حیض.سوم:غسل ‏‎ ‎‏نفاس.چهارم:غسل استحاضه.پنجم:غسل مس میت.ششم:غسل میت.هفتم:غسلی ‏‎ ‎‏که به واسطۀ نذر و قسم و مانند اینها واجب می‌شود.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 60