احکام نماز

چیزهایی که در نماز مکروه است

‏ ‏

چیزهایی که در نماز مکروه است

‏         مسأله 1157- مکروه است در نماز صورت را کمی به طرف راست یا چپ بگرداند ‏‎ ‎‏و چشم‌ها را،هم بگذارد،یا به طرف راست و چپ بگرداند و با ریش و دست خود ‏‎ ‎‏بازی کند و انگشت‌ها را داخل هم نماید و آب دهان بیندازد و به خط قرآن یا کتاب یا ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 206
‏خط انگشتری نگاه کند و نیز مکروه است موقع خواندن«حمد»و سوره و گفتن ذکر، ‏‎ ‎‏برای شنیدن حرف کسی ساکت شود،بلکه هر کاری که خضوع و خشوع را از بین ببرد ‏‎ ‎‏مکروه می‌باشد.‏

‏         مسأله 1158- موقعی که انسان خوابش می‌آید و نیز موقع خودداری کردن از بول و ‏‎ ‎‏غائط،مکروه است نماز بخواند.و همچنین پوشیدن جوراب تنگ که پا را فشار دهد ‏‎ ‎‏در نماز مکروه می‌باشد،و غیر از اینها مکروهات دیگری هم در کتاب‌های مفصل گفته ‏‎ ‎‏شده است.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 207