احکام طهارت

دوم:از موارد تیمم

‏ ‏

دوم:از موارد تیمم

‏         مسأله 664- اگر به واسطۀ پیری،یا ترس از دزد و جانور و مانند اینها یا نداشتن ‏‎ ‎‏وسیله‌ای که آب از چاه بکشد،دسترسی به آب نداشته باشد،باید تیمم کند و همچنین ‏‎ ‎‏است اگر تهیه کردن آب یا استعمال آن به قدری مشقّت داشته باشد که مردم تحمل آن ‏‎ ‎‏را نکنند.‏

‏         مسأله 665- اگر برای کشیدن آب از چاه،دلو و ریسمان و مانند اینها لازم دارد و ‏‎ ‎‏مجبور است بخرد،یا کرایه نماید،اگرچه قیمت آن چند برابر معمول باشد،باید ‏‎ ‎‏تهیه کند،و همچنین است اگر آب را به چندین برابر قیمتش بفروشند،ولی اگر تهیۀ ‏‎ ‎‏آنها به قدری پول می‌خواهد که نسبت به حال او آن مقدار ضرر دارد،واجب نیست ‏‎ ‎‏تهیه نماید.‏

‏         مسأله 666- اگر ناچار شود که برای تهیۀ آب قرض کند،باید قرض نماید ولی کسی ‏‎ ‎‏که می‌داند یا گمان دارد که نمی‌تواند قرض خود را بدهد واجب نیست قرض کند.‏

‏         مسأله 667- اگر کندن چاه مشقت ندارد،به احتیاط واجب باید برای تهیۀ آب، ‏‎ ‎‏چاه بکند.‏

‏مسأله 668- اگر کسی مقداری آبِ بی‌منت به او ببخشد باید قبول کند.‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 121