کتاب الطهارة

ففیـه أبحـاث

‏ففیـه أبحـاث :‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 149